İNTERNET SİTESİ KULLANIMI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Madde 1- İNTERNET SİTESİ
 • 1.1 https://www.haso.com.tr/ internet sitesine erişmek suretiyle veya HASO mobil aplikasyonuna giriş yapmak suretiyle (bundan böyle “İnternet Sitesi” veya “Aplikasyon” olarak anılacaktır) kullanmaya başlayan her kullanıcı (“Kullanıcı”), aşağıda yazılı hususların tamamını anlamış ve işbu politikayı peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
 • 1.2 İnternet Sitesi ve Aplikasyonun mülki ve kullanım hakkı, Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sk. No:1/3 Kağıthane/ İstanbul adresinde mukim Haso Danışmanlık ve Veri Analiz Hizmetleri A.Ş.’ye aittir (“HASO”). HASO’nun gerek kendi ürettiği gerekse dışarıdan satın aldığı bilgiler, yazılımlar, hizmetler, metinler, görseller, çizimler, ses, animasyon vb. diğer unsurlar telif hakkına tabidir ve eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan hakları yalnızca HASO’ya aittir; hiçbir şekilde kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya başkaca web sitelerine gönderilemez. İnternet Sitesinde ve Aplikasyon’da yer alan tüm markalar, ürün isimleri, şirket logo ve amblemleri de ayrıca marka hakkına tabidir. Aksi bir durum, kullanım veya her türlü hak ihlali gerekli hukuki ve cezai takibatın yapılmasına neden olacaktır.
 • 1.3 HASO, İnternet Sitesi ve/veya Aplikasyon üzerinden Kullanıcı’lara bilgi amaçlı olmak üzere çeşitli duyuru ve bildirimlerde bulunabilir. İşbu bildirim ve duyurular herhangi bir taahhüt yerine geçmemekle birlikte HASO’nun hiçbir taraf karşısında sorumluluğunu doğurmaz.
 • 1.4 HASO, kendi takdirinde olmak üzere İnternet Sitesi’nin ve/veya Aplikasyonun her türlü içeriğini dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
 • 1.5. HASO, İnternet Sitesi’nin ve Aplikasyon’un hatasız olması için her türlü tedbiri almış olmakla birlikte, sitede veya aplikasyonda mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.
 • 1.6. HASO, Kullanıcı’larına karşı hiçbir ön bildirim yükümlülüğü olmadan herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nin ve Aplikasyon’un çalışmasını ve her türlü aktivitesini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir ve bundan dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Madde 2- KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 2.1. İnternet Sitesi’nin ve Aplikasyonun virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gereken tedbirlerin HASO tarafından alınmış olmasıyla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için , kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne girmesi veya Aplikasyonu kullanması nedeniyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.
 • 2.2. Kullanıcılar İnternet Sitesi sistemine, Aplikasyon yazılımına veya diğer kullanıcıların bilgisayarında veya mobil cihazlarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Madde 3- GİZLİLİK
 • 3.1. HASO tarafından internet sitesi veya aplikasyon kullanımı ile ilgili kişisel verileriniz HASO’nun Aydınlatma Metninde [link verilebilir] belirtildiği şekilde toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır. Aydınlatma Metninde belirtilen aktarımlar dışında kişisel verileriniz gizli tutulmaktadır ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. HASO, kişisel verilerin güvenliğini temin etmek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almıştır.
 • 3.2. Kullanıcı’lar, İnternet Sitesi veya Aplikasyonu vasıtasıyla verecekleri bilgilerin aynı zamanda sitenin kullanımını geliştirmek, Kullanıcı’larla iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimler için ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda HASO tarafından başkaca bir bildirime gerek olmadan kullanılabileceğine rıza gösterdiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.
Madde 4- FESİH
 • 4.1. HASO, dilediği zaman tek taraflı olarak bu politikayı sona erdirebilir veya değiştirebilir.
Madde 5- YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ
 • 5.1. Bu politikadan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni

HASO Danışmanlık ve Veri Analiz Hizmetleri A.Ş. (“HASO” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve buna yönelik düzenlemelere uyum konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde açıkladığımız amaç, kapsam ve yasal sınırlar içerisinde işlemekteyiz.


1. Veri Sorumlusunun Kimliği
 • Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sk. No:1/3 Kağıthane/ İstanbul adresinde yerleşik Haso Danışmanlık ve Veri Analiz Hizmetleri A.Ş.’dir.
2. Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları
 • Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca;
  • • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
  • • Doğru ve gerektiğinde güncel
  • • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
  • • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
  • • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun
 • bir şekilde aşağıda sayılan gereksinim ve faaliyetlerle bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
 • Şirketimizin müşterileri nezdinde yapmış olduğunuz satın alım işlemi sırasında Şirketimizin platformunu kullandığınız takdirde, bu işlem ile bağlantılı elektronik ortamda tarafımıza iletilen kişisel verileriniz (adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız ve kredi kartı bilgileri başta olmak üzere finansal bilgileriniz) Şirketimizce toplamaktadır.
 • Bu bağlamda kişisel verileriniz,
 • (i) Şirket’imizin müşterilerine sağladığı hizmet gereği işlemlerin yapılması, ve
 • (ii) Finansal ve muhasebe işlemleri
 • amaçlarıyla işlenmektedir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen standartlar ve yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Bu doğrultuda, Şirketimizce; otomatik veya otomatik olmayan yollarla, çerezler vasıtasıyla, sözlü veya yazılı (e-mail vs.) olarak tarafınızca veya HASO müşterilerince doğrudan iletiler ve Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.
4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
 • Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere, HASO’nun hizmet aldığı üçünü kişi şirketlere, HASO’nun müşterilerine sağladığı hizmetleri yerine getirebilmesi için banka, finansal kuruluş ve ödeme aracı kuruluşlarına, çalışma ilişkisi ile bağlı olunan bordrolama ve sigorta şirketlerine, kanuni düzenlemeler gereğince Maliye Bakanlığı, BDDK, T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleri gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
 • Kişisel veri sahipleri olarak kullanmak istediğiniz yasal haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan tahsil edilecektir.
 • Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • haklarına sahiptir.
 • KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sk. No:1/3 Kağıthane/ İstanbul adresine, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı istediğinize yönelik açıklamalarınızla beraber, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.

HASO ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet Sitesi’nden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet Sitesi’nde ve Aplikasyon’da çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • a) İnternet Sitesi’nin/Aplikasyonun işlevselliğini temin eden teknik olarak gerekli çerezler,
 • b) İnternet Sitesi’nin/Aplikasyon’un, sizin ve HASO’nun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlayan çerezler.
 • c) Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmeye yönelik ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerezler (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları).

Pazarlama, reklam ve takip mekanizmalarına ilişkin çerezler ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Tüm çerezlerinizde değişiklik yapmak istediğiniz takdirde tarayıcınızın ayarlarında çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi ve aplikasyonun kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.